Ziczac

1) KT: 225x112,5x60(mm)
2) Mác bêtông 200 Rn>200 kg/cm2
3) Trọng lượng viên gạch:3(kg)
4) Định mức sử dụng cho 1 m2 nền: 39,5 (viên)
5) Kiểu Zíc zắc có 4 màu : Màu Ghi, Màu Đỏ, Màu Vàng, Màu Xanh.

Hoa thị

1) KT: 163 x 198 x 60 (mm)
2) Mác bêtông 200 Rn>200 kg/cm2
3)Trọng lượng viên gạch: 2,75 (kg)
4) Định mức sử dụng cho 1 m2 nền: 41 (viên)
5) Kiểu Hoa thị có 4 màu: Màu Ghi, Màu Đỏ, Màu Vàng, Màu Xanh.

Gạch chữ I

1) Kích thước viên gạch :198x164x60(mm)
2) Mác bêtông 200 : Rn>200 kg/cm2
3) Trọng lượng viên gạch: 3,3 (kg)
4) Định mức sử dụng cho 1 m2 nền: Gạch: 36(viên)

Gạch chữ nhật

1) Kích thước viên gạch : 20x10x60(mm)
2) Mác bêtông 200 : Rn>200 kg/cm2 
3) Trọng lượng viên gạch: 3,3 (kg) 
4) Định mức sử dụng cho 1 m2 nền: Gạch: 50(viên)