Gạch xây R190

Kích thước viên gạch : 190x190x390(mm)
Trọng lượng viên gạch: 19 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 12,5 (viên)

Gạch xây R150

Kích thước viên gạch : 150x190x390(mm)
Trọng lượng viên gạch: 15 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 12,5 (viên)

Gạch xây R100

Kích thước viên gạch : 100x190x390(mm)
Trọng lượng viên gạch: 11 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 12,5 (viên)

Gạch xây D100

Kích thước viên gạch : 100x190x390(mm)
Trọng lượng viên gạch: 16 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch: 12,5 (viên)