Gạch xây R90C

Kích thước viên gạch : 90x130x190(mm)
Trọng lượng viên gạch: 3,6 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 35,5 (viên)

Gạch xây T100

Kích thước viên gạch : 55x90x190(mm)
Trọng lượng viên gạch: 2 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 70 (viên)

Gạch trồng cỏ

Kích thước viên gạch :385x125x80(mm) 
Trọng lượng viên gạch: 5,5 (kg) 
Định mức sử dụng cho 1 m2 nền: Gạch: 20,5(viên)